Hướng dẫn lắp đặt bồn tự hoại ROTO-Khi đặt bồn xuống mỗi bên còn độ hở từ 300 -> 600 mm mỗi bên

-Cân bằng hố và gia cố bê tông dày 100 mm và một lớp mắt cáo BRC - A9

-Đặt bồn tự hoại PE. ngay giữa hố.

- Nối các ống đầu vào, đầu ra và thông gió, để cho có độ nghiêng 1 : 50 cả 2 ống vào và ra chảy lý tưỏng.

- Lắp đầy khoảng trống chung quanh bồn bằng một hỗn hợp cát và sỏi, nén chặt thành những lớp 150 mm, cao đến chỗ nắp mở. Luôn luôn dùng nước làm đầy bồn tự hoại với tỷ lệ bằng lớp đất lấp lại.


- Đặt trên bồn tự hoại một phiến bê tông cốt sắt với một lớp lưới BRC - A9, dày 100 mm, có lỗ hở miệng cống .

- Xây các chỗ nối cổ với gạch cao đến mức riêng và lắp đặt các nắp lỗ cống bằng sắt đúc.

- Đổ nước đầy vào bồn tự hoại theo dung tích của nó.Pages